TOPlist
http://
www.vystavahradec.cz
HRADEC KRÁLOVÉ
HRADEC KRÁLOVÉ
Home Novinky Propozice Přihláška Platby Doprava Sponzoři Kontakt Fotogalerie
50. KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ všech plemen psů
50. ročník KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ - 28.05.2022
50. ročník KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ - 28.05.2022
Program výstavy:
8:00 -  9:30      Přejímka psů
9:30 - 14:00     Posuzování v kruzích
14:30                  Závěrečné soutěže
Uzávěrka přihlášek:      I. uzávěrka: 17. 4. 2022            II. uzávěrka: 1. 5. 2022


Třídy:
 
třída štěňat
4 - 6 měsíců
 
třída dorostu
6 - 9 měsíců
 
třída mladých
9 - 18 měsíců
 
mezitřída
15 - 24 měsíců
 
třída otevřená
od 15 měsíců bez ohledu na vykonané zkoušky a získané tituly
 
třída pracovní
od 15 měsíců přístupná jedincům s uznanou zkouškou (nutno doložit certifikátem
ČMKU nebo organizací ČMKU pověřenou)
 
třída vítězů
od 15 měsíců pro jedince s titulem mezinárodní nebo národní šampion, Národní
vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evropský vítěz, Světový vítěz -
uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých
 
třída veteránů
od 8 let
 
třída čestná
od 15 měsíců pro jedince s titulem mezinárodní nebo národní šampion, Národní
vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evropský vítěz, Světový vítěz -
uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých. Zadává se známka a
pořadí, bez nároku na titul.
Pro třídu pracovní doložte fotokopii certifikátu o složených zkouškách, pro třídu vítězů a čestnou fotokopii záskaného ocenění - nebude-li doklad přiložen, bude jedinec zařazen do třídy otevřené ! Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky.
Vítěz třídy mladých, Vítěz mezitřídy, Vítěz třídy otevřené, Vítěz třídy pracovní, Vítěz třídy vítězů, Vitěz třídy veteránů, Krajský vítěz

Udělení titulů není nárokové, ale může být zadáno bez ohledu na počet vystavovaných jedinců V jednotlivých třídách se stanovuje pořadí prvních čtyř jedinců se známkou výborný nebo velmi dobrý, resp. velmi nadějný nebo nadějný.

Obdrží psi s titulem Krajský vítěz, Vítěz třídy mladých, Vítěz třídy veteránů, Výborný 1 ze třídy čestné, Velmi nadějný 1 ze třídy štěňat a dorostu a vítězové všech soutěží (1.-3. místo). Ceny budou předány v závěrečném kruhu.
Při neúčasti v závěrečných soutěžích nárok na věcnou cenu odpadá.
Tituly:
 
Nejlepší pár psů
pro psa a fenu stejného plemene, kteří byli na výstavě
posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele nebo
stejných spolumajitelů uvedených v PP
 
Chovatelská skupina
do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři a
maximálně pět jedinců jednoho plemene pocházející z
vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min.
od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě
posouzeni včetně FCI neuznaných plemen. Tito jedinci
nemusí být v majetku chovatele.
 
Mladý vystavovatel - Juniorhandling

Věkové skupiny:
I. - od 9 do 13 let
II. - od 13 do 17 let
soutěží se se psem zapsaným v některé z plemenných knih
FCI, nemusí být na výstavě posouzen. Hodnotí se
předvádění psa, není důležitá jeho kvalita. Získané
hodnocení se bodově nezapočítává do celostátní soutěže
o nejlepšího mladého vystavovatele roku. Podmínky
soutěže jsou zveřejněny v příloze výstavního řádu ČMKU.


 
Nejlepší štěně výstavy
do soutěže nastupují jedinci, ocenění známkou „velmi
nadějný 1“ ve třídě štěňat
 
Nejlepší dorost výstavy
do soutěže nastupují jedinci, ocenění známkou „velmi
nadějný 1“ ve třídě dorostu
 
Nejlepší junior výstavy
do soutěže nastupují jedinci, ocenění titulem „Vítěz třídy
mladých“
 
Nejlepší veterán výstavy
do soutěže nastupují jedinci, kteří získali na výstavě titul
„Vítěz třídy veteránů“
 
Nejlepší pes skupiny FCI
do soutěže nastupují jedinci ocenění titulem „Krajský
vítěz“ dle jednotlivých skupin FCI
 
Nejlepší pes národních a FCI dosud
neuznaných plemen
do soutěže nastupují jedinci národních a FCI dosud
neuznaných plemen s titulem „Krajský vítěz“
 
Vítěz výstavy
soutěží mezi sebou Nejlepší jedinci jednotlivých skupin
FCI a Nejlepší pes národních a FCI dosud neuznaných
plemen
 
Soutěž jedinců předvedených ve třídě
čestné
do soutěže nastupují jedinci, ocenění známkou „výborný
1“ ve třídě čestné
 
 

Rozhodčí:
pozvání k  posuzování krajské výstavy přijali:                Renata Cepková

                                                                                         Alexandra Grygarov
á

                                                                                         Ing. Alena Košťálová

                                                                                         Robert Kubeš

                                                                                         Tibor Havelka (SK)
                                                      
                                                                                         Andraš Polgar (SRB) 

                                                                                         Hana Ahrens (AT) 
Změna ev. doplnění dalších rozhodčích vyhrazena !
Doklady k účasti na výstavě:
Průkaz původu psa nebo potvrzení plemenné knihy, že bude průkaz vydán (jen pro tř. štěňat a dorostu)
Očkovací průkaz psa nebo pas pro malá zvířata (pet passport)
  Vstupní list
Veterinární podmínky:
  psi musí být v imunitě proti vzteklině dle platných předpisů
  všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdrávi, za což odpovídá jejich majitel.
  psi z ČR musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem. Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady Evropy 998/2003 ze dne 26. 5. 2003
Všeobecná ustanovení:
Výstava je přístupná psům a fenám všech plemen zapsaných v knihách uznaných FCI, kteří v den
výstavy dosáhli stáří požadovaného pro zařazení do příslušné třídy. Pořadatel výstavy nezodpovídá
za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů v
areálu výstavy není dovoleno. Jedinci, kteří nejsou uvedeni v katalogu, nemohou být na výstavě
posouzeni. Výjimku tvoří psi, kteří nejsou prokazatelně uvedeni v katalogu vinou pořadatele a psi,
jejichž posouzení je podkladem pro zařazení do Pomocného registru. Z výstavy se vylučují: psi
nemocní a z nemoci podezřelí, po úraze, feny v druhé polovině březosti, feny kojící a háravé, jedinci s
operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady exteriéru psa. Rovněž se vylučují
psi v majetku rozhodčího přihlášení na výstavu v den, kdy tento rozhodčí posuzuje, dále psi v majetku
osob, kterým bylo odňato právo vystavovat a psi nebezpeční - kousaví a agresivní vůči lidem nebo
psům. Do areálu výstavy nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima. Je zakázáno upravovat srst, kůži
nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa v
areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno je pouze česání a kartáčování.
Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu než je nezbytné pro úpravu. Je
zakázáno hlasité povzbuzování psů zpoza kruhu (tzv. double-handling). Je také zakázáno poutání
pozornosti psů zpoza kruhu jakýmkoliv jiným způsobem (například používání píšťalek, hraček,
krmiva, volání na psa apod.). Porušení těchto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení
psa z účasti na výstavě. Neúčast přihlášeného psa na výstavě z jakýchkoliv důvodů nemůže být
důvodem k vrácení výstavního poplatku V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin,
budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat všechna
ustanovení výstavního řádu ČMKU, těchto propozic a pokyny výstavního výboru, dodržovat pořádek
v celém areálu, včetně úklidu exkrementů po svém psovi, k čemuž se zavazují podáním přihlášky.
Vystavovatel souhlasí se zveřejněním svého jména a adresy v katalogu a webových stránkách výstavy
(www.vystavahradec.cz). Pořadatel nebude využívat získané osobní údaje a fotografie pořízené na
akci k jiným účelům než k organizaci a propagaci výstavy (viz. GDPR) a nebude je poskytovat dalším
osobám.
Protest:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů pro porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny 1200,- Kč a to pouze v průběhu výstavy (do ukončení posuzování ve všech kruzích). Protest podaný po skončení posuzování ve všech kruzích se neprojednává. Nebude-li protest uznán jako opodstatněný, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.
Důležitá upozornění:
K přihlášce na výstavu je nutno přiložit oboustrannou FOTOKOPII PRŮKAZU PŮVODU  psa, ve kterém je uveden majitel - platí pro VŠECHNY PSY přihlášené na výstavu! Pro třídu pracovní, vítězů a čestnou - doklady viz. výše.
Od 01.03.2004 platí dle Zákona na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 v platném znění, zejména ve znění zákona č. 77/2004 Sb. zákaz propagace týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích. Proto nebude na veřejnou kynologickou akci připuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen.
Pes s kupírovanýma ušima tedy nemůže být ani vpuštěn do areálu konání
kynologické akce (výstavy)!
Upozorňujeme, že výstava se bude konat dle aktuálních vládních opatření
Katalog:
V tištěné verzi bude k dispozici pouze pro vystavovatele na prvního přihlášeného psa, elektronická verze bude v den výstavy k dispozici v PDF verzi na webových stránkách výstavy.
Ceny:      
Propozice ke stažení:     PDF